Politika ochrany OÚ

Verejný kanál / OZNAMY

Zverejnené údaje vzhľadom na GDPR

Zdieľať na sociálnych sieťach

Zdieľať odkaz

Použite permanentný odkaz na zdieľanie v sociálnych médiách

Zdieľať s priateľom

Prosím prihlásenie pre poslanieho tohto document emailom!

Vložiť na vašu webstránku

Vybrať stránku na začatie

Pridať komentár s emailovou adresou (je vyžadované potvrdenie emailu za účelom zverejnenia komentára na internetových stránkach), alebo sa prosím prihlásenie pre zverejnenie komentára

4. 3 ➢ Zákazník má právo na prístup k vlastným OÚ cez „ Môj portál “. Ak si vyžiada prístup iným spôsobom, tent o bude bezplatne poskytnutý jeden krát. Podľa § 21, odsek 3 je za opakované poskytnutie osobných údajov iným ako štandardným spôsobom spoplatnené sumou 5€. VIII. Poučenie o právach dotknutej osoby ➢ Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať prístup k svojim OÚ, modifikáciu OÚ, právo namietať a právo na zabud nutie. Za porozumen ie ďakujeme a ostávame s pozdravom Jakub Šedinár konateľ Go4IT, s.r.o.

3. 2 III. Zoznam spracúvaných osobných údajov ➢ prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie ➢ kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrd enia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e - mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednáv ky a komunikáciu so zákazníkom), fakturačná adresa ➢ údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia IV. Dobrovoľnosť posky tnutia osobných údajov ➢ prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva ➢ prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na spl nenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom ➢ prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov V. Zverejnenie údajov ➢ prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje VI. Podmienky spracúvania ➢ prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných ú dajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov ➢ prevádzkovateľ sa zaväz uje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ ➢ prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby VII. Práv a a povinnosti dotknutej osoby ➢ zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje a po celú dob u platnosti súhlasu nahlásiť aktualizácie. ➢ Z ákazník má právo prístupu k dátam cez „ M ôj portál “ , zároveň má právo svoje údaje týmto spôsobom aj aktualizovať. Taktie ž má právo namietať v oči spracovaniu na právnom základe a požiadať o kópiu spracúvaných OÚ. Zákazník má právo požiadať o zabudnutie svojich OÚ .

1. Mesačná 828/12A, 010 04 Žilina Tel: +421944 964 406 Go4IT, s.r.o. je zapísaná v: IČO: 51 253 607 Obchodný register Okresného súdu Žilina DIČ: 2120642073 E - mail: click@go4it.click Oddiel: Sro IČ DPH: SK 2120642073 www.go4it.click Vložka číslo: 69038 /L Číslo účtu: SK59 1100 0000 0029 4604 9007 SWIFT: TATRSKB X ELEKTRONICKY Názov Kontaktná osoba Ulica Psč, obec Odoslané na: email Váš list značky/zo dňa Naša značka Vybavuje/linka Žilina Jakub Šedinár / 0944 964 406 sobota, 5. mája 2018 Vec: Informácie ku ochrane osobnýc h údajov Váže ný zákazník, Vzhľadom na meniacu sa legislatívu v ochrane osobných údajov (tiež známe ako GDPR) si dovoľujeme zverejniť jednotlivý účel spracúvania, kategóroiu OÚ, spôsob nakladania s OÚ, lehoty na výmaz, označenie tretej krajiny. Z logickýc h a bezpečnostných dôvodov neuverejňujeme kategórie dotknutých osôb, kategóríu príjemcov a bezpečnostné opatrenia. P. č. Účel spracúvania Kategória osobných údajov Lehota na výmaz OÚ Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie 1. odvody do s ociálnej poisťovne bežné osobné údaje 10 rokov prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 2. odvody do zdravotnej poisťovne bežné osobné údaje 10 rokov prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

2. 2 3. cenové ponuky a fakturácie bežné osobné údaje 10 rokov prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 4. vzdelávacie informácie bežné osobné údaje 1 rok prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 5. marketingové informácie bežné osobné údaje 1 rok prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Ochrana osobných údajov ➢ k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo ➢ Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme ➢ všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou ➢ získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali ➢ môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e - mailovej komunikácie, a to e - mailom, písomne alebo osobne I. Prevádzkovateľ internetovej stránky Go4IT.CLICK Go4IT, s.r.o. síd l o: Mesačná 828/12A , 010 04 Žilina IČO: 51 253 607 DIČ: 2120642073 IČ DPH: SK2120642073 ➢ prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky http://go4it.click II. Účel spracúvania osobných údajov ➢ účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy ➢ účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov ➢ účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty ➢ účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie vzdelávacích materiálov ➢ účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie marketingových informácii emailom alebo telefonicky o

Pohľady

 • 599 Zobrazenia celkovo
 • 471 Zobrazenia webstránky
 • 128 Vložené zobrazenia

Akcie

 • 0 Sociálne zdieľanie
 • 0 Páči sa
 • 0 Nepáči sa
 • 0 Komentáre

Zdieľať počet

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Vloženia 1

 • 5 www.go4it.click